موتور مسابقه بازی

شرکت در مسابقات مختلف در این بخش، ارائه می دهد که بازی از سرعت رانندگی موتور سیکلت، بلکه اسکوتر، mopeds، دوچرخه کوچک... در میدان فوتبال، آهنگ و یا بزرگراه ها ، سریع ترین هستند برای برنده شدن!