موتور بازی GP

دوچرخه سوار مسحور به موتور سیکلت در مسابقه GP شرکت کنند.